Random image
 

น้อมจิตระลึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วประกาศความดีนั้นสู่มวลหมู่เทวฤทธิ์

ประวัติของพระพาหิยะ ผู้เป็นเลิศในทางตรัสรู้เร็ว

นำมาจาก www.tipitaka.com

บันทึกธรรมะ ชุด "ธรรมสวัสดิ์" ของอาจารย์ จำนวน ๖๐ บท

  • ดูธรรมะของหลวงพ่อโต ท่านให้เหมือนกับว่าพวกเราได้กันแล้ว ลองพิจารณาดูเป็นธรรมะที่กว้างขวางและลึกซึ้ง จะเกิดความเบิกบานในจิตได้มาก

บันทึกการเรียนในห้องเรียนธรรมสวัสดิ์

ธรรมะหลวงพ่อโต วัดเกศไชโย

แสงสว่าง สามารถไล่ความมืดให้หายไปได้ฉันใด
ความรู้แจ้งแห่งธรรม สามารถไล่ความมัวหมองออกจากจิตได้ฉันนั้น

โอวาทปาฏิโมกข์
การไม่ทำบาปทั้งปวง
การทำกุศลให้เต็มกำลัง

หน้า

Subscribe to ธรรมะอาจารย์ ตั้งค่า RSS