ประวัติพระพุทธสาวก

๑๐. พาหิยสูตร
เล่มที่ ๒๕
[๔๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี

ประวัติของพระพาหิยะ ผู้เป็นเลิศในทางตรัสรู้เร็ว

นำมาจาก www.tipitaka.com

Subscribe to RSS - ประวัติพระพุทธสาวก