Random image
 

น้อมจิตระลึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วประกาศความดีนั้นสู่มวลหมู่เทวฤทธิ์

เรียนเชิญทุกๆท่าน ร่วมปล่อยปลา ณ ท่าน้ำรถไฟสถานีบางกอกน้อย เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ท่านบอกว่า เวลานี้เลยกึ่งพุทธกาลมาแล้ว พวกเธอกำลังทำอะไรอยู่

คำว่า 'มี' กับ 'ไม่มี' คือ อัตตา ทำยังไงจึงจะเป็นอนัตตา

อุเบกขา อนัตตา

ไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ธรรมะของพระพุทธเจ้าจบด้วยอนัตตา

ทาน ต้องจบด้วยอนัตตา ถ้าจบด้วยอัตตา ยังเป็นพราหมณ์ จบลงในโลกนี้เอง ยังไปไหนไม่ได้ ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารนี้ (ได้ยินตรงนี้แล้วสยองมาก ๆ )

กลับบ้าน (อินเดีย) หนนี้ มี (คุณธรรม) อะไรไปฝากที่บ้านบ้าง?

กำหนดการถวายพระ
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552

  • พระพุทธรูปขนาด 60 นิ้ว จำนวน 2 องค์
  • พระพุทธรูปขนาด 50 นิ้ว จำนวน 2 องค์
  • พระพุทธรูปขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 องค์
  • พระอัครสาวก จำนวน 4 คู่

กำหนดการเดินทางไปทอดกฐินที่พุทธคยา

วันจันทร์ที่ 5 ต.ค.52
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
เวลา 13.00 - 15.30 น. จัดแตรียมบายศรี เครื่องสักการะ
แยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที่
- ขัดกระถางธูป
- ตกแต่งสถานที่จัดงานทอดกฐิน
- ประสานงานกับทางท่านจรินดา ในส่วนที่จะจัดเตรียมงาน
เวลา 15.30 - 16.00 น. อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงหน้าพระพุทธเมตตา
เวลา 16.00 - 17.00 น. แยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที่/ ติดตามงาน
เวลา 18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 - 21.00 น. เดินรอบเจดีย์
วันอังคารที่ 6 ต.ค.52

ธรรมะทั้งปวงต้องอยู่บนฐานของความไม่มีอะไร
ตัวอย่างคือ

  • พรหมวิหาร ต้องมีพื้นฐานจากความไม่มีอะไร เช่น เมตตา ต้องไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังเมตตานั้น เมตตาจึงจะเป็นปุเรจาริก (สม่ำเสมอถ้วนทั่วในทุก ๆ สรรพสิ่ง) อุเบกขา ความวางเฉย มันต้องถึงขนาดว่าไม่มีอะไรจะให้วาง การวางเฉยนั้นจึงจะเป็นการวางเฉยที่แท้จริง อันจะนำไปสู่ทางแห่งโลกุตตระ

เรียนเชิญทุกๆท่าน ร่วมปล่อยปลา ณ ท่าน้ำรถไฟสถานีบางกอกน้อย เวลา 8.00 น. เป็นต้ไป

กำหนดการถวายพระ
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2552 เริ่มเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
พระที่ถวาย

  • ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 องค์
  • ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 องค์
  • ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 2 องค์

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

หน้า

Subscribe to ธรรมะอาจารย์ ตั้งค่า RSS