wd's blog


รูปักขันโธ ทุกโขทุกขัง นิพพานัง
รูปักขันโธ อนิจจัง นิพพานัง
รูปักขันโธ อนัตตา ปรมัตติสุนิญาณัง

ก่อนใช้ต้องขอประทานอนุญาตหลวงปู่ก่อน
ใช้ได้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติ

หมายเหตุ

ท่อนสุดท้าย "สุนิญาณัง" เป็นคำย่อ ขยายความดังนี้

Topic: 

ธรรมะทั้งปวงต้องอยู่บนฐานของความไม่มีอะไร
ตัวอย่างคือ

 • พรหมวิหาร ต้องมีพื้นฐานจากความไม่มีอะไร เช่น เมตตา ต้องไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังเมตตานั้น เมตตาจึงจะเป็นปุเรจาริก (สม่ำเสมอถ้วนทั่วในทุก ๆ สรรพสิ่ง) อุเบกขา ความวางเฉย มันต้องถึงขนาดว่าไม่มีอะไรจะให้วาง การวางเฉยนั้นจึงจะเป็นการวางเฉยที่แท้จริง อันจะนำไปสู่ทางแห่งโลกุตตระ
 • อยู่อย่างผู้ไม่มีข้อพิพาท(ทางจิต) อยู่อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง
 • อยู่อย่างรู้เท่าทัน อยู่อย่างผู้เบิกบาน
 • จงมีสติด้วยมหาสติปัฏฐาน

ธรรมะชุด "บุกรังศีล"

 1. ห้ามฆ่าสัตว์ บุกด้วยการปลดปล่อยชีวิตสัตว์
 2. ห้ามลักทรัพย์ บุกด้วยการทำทาน
 3. ห้ามประพฤติผิดในกาม บุกด้วยการใส่ใจในผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงเจ้านาย
 • ทุกสิ่งคือขยะ
 • ใด ๆ ในโลก ล้วนเป็นข้าวปนเม็ดทราย
 • หมั่นทรงอารมณ์ปีติ (ปลื้ม) เบิกบาน ทำจิตให้อ่อนน้อม
 • ความอ่อนน้อมทำให้ใจกว้าง ความแข็งทำให้ใจแคบ
 • คำว่า กูเจ๋ง กูเก่ง กูแน่ ตรงข้ามกับคำว่า อริยะ
Subscribe to RSS - wd's blog