Random image
 

น้อมจิตระลึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วประกาศความดีนั้นสู่มวลหมู่เทวฤทธิ์

แผนผังบริเวณพุทธคยา (ไม่ได้สัดส่วน)
ปรับแต่งจาก mahabodhi.com

Taxonomy upgrade extras: 

ความหมาย

กฐิน มีความหมายที่เกี่ยวข้องกันอยู่หลายความหมายดังนี้

Topic: 
  • ทุกสิ่งคือขยะ
  • ใด ๆ ในโลก ล้วนเป็นข้าวปนเม็ดทราย
  • หมั่นทรงอารมณ์ปีติ (ปลื้ม) เบิกบาน ทำจิตให้อ่อนน้อม
  • ความอ่อนน้อมทำให้ใจกว้าง ความแข็งทำให้ใจแคบ
  • คำว่า กูเจ๋ง กูเก่ง กูแน่ ตรงข้ามกับคำว่า อริยะ

กำหนดการถวายพระเดือนสิงหาคม

  1. วัดบ้านดู่หัวนา หมู่ ๑ ต.ประดู่ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ๕๐ นิ้ว
  2. วัดบ้านเตย หมู่ ๘ ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๔๐ นิ้ว

อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑

นำมาจาก 84000.org

[๔๗] พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนสุนัข
อันความเพลียเพราะความหิวเบียดเบียนแล้ว พึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้เขียงของนายโคฆาต นาย

หน้า

Subscribe to ธรรมะอาจารย์ ตั้งค่า RSS