ธรรมะจากพุทธคยา ๕๑-๐๙-๐๙

  • อยู่อย่างผู้ไม่มีข้อพิพาท(ทางจิต) อยู่อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง
  • อยู่อย่างรู้เท่าทัน อยู่อย่างผู้เบิกบาน
  • จงมีสติด้วยมหาสติปัฏฐาน
  • จงอย่าดูความชั่วคนอื่น จงอย่าบงการโลก (อย่าบงการโลก และอย่าให้โลกบงการเรา)