๑๓. ไม่คุ้ม

ทำดีมาแทบตาย มาเสียเรื่องเล็กเล็ก ไม่คุ้มกัน
อารมณ์จิตดีดี มาเศร้าหมองกับกิเลสเล็กเล็ก
ความดีที่ทรงมา โดนบั่นทอนให้มัวหมอง
เปรียบเทียบแล้ว เราขาดทุน ไม่น่าลงทุนเลย
เราทรงเมตตามาด้วยดี อารมณ์สุขใจตลอด
มีกิเลสตัณหามากระทบ ชอบสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนา
จิตที่ผูกติด สร้างอารมณ์เศร้าหมอง จิตลำบาก
จิตเศร้าหมอง ขาดทุนจากเมตตา อารมณ์สุข
เตือนตนเสมอ บริหารจิต ห้ามขาดทุน
ความเป็นคนดีของเรา ไม่สามารถแลกกับสิ่งชั่วได้
รู้ตัว หากมัวหมอง ขาดทุน ให้รีบแก้งบดุลจิต
อย่าปล่อยให้ขาดทุนนาน สิ่งอื่นตามมาย่อมแย่ลง
แม้แต่สิ่งที่มีอยู่ ก็พลอยแย่ตามไปด้วย
ต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสีย ประเมินให้เห็นจริง
กระทำการแล้ว ไม่ผิดพลาด ไม่มัวหมอง
บริหารจิตต้องมีกำไร สะสมกำไรให้มากเป็นทุนใหญ่
ทุนมาก จิตเจริญ ทำกิจกรรมมรรคผลก็เจริญ
บริหารจิตต้องรู้จักแฮร์คัต ตัดผมทิ้งไปได้
ผมที่โดนตัดแล้ว หมดประโยชน์ไม่ควรเก็บไว้
ผมใหม่ย่อมเกิดขึ้นมาแทนที่ได้ ทำใจให้ดีดี
แม้เกิดปัญหา แก้ไขไม่ได้ ให้ทำเหมือนแฮร์คัต
อย่าไปสนใจ ปัญหาดีเสีย ปล่อยทิ้งไป ไม่อาวรณ์
สิ่งใหม่ย่อมเกิดดีขึ้นมาแทนที่ได้ ไม่ดีก็ทำแฮร์คัตไป
ยามจิตเสียขาดทุน ให้รีบแก้ไขให้จิตเป็นสุข
หากแก้ไขไม่ได้ ให้ตัดทิ้งไป เหมือนทำแฮร์คัต
จิตมัวหมองแล้ว สิ่งดีดีที่เรามี พลอยดับไปด้วย
องค์มรรคหาย พรหมวิหารหาย ไตรลักษณ์ก็หายไปด้วย
จิตขาดทุน คุณธรรมที่ทรงไว้ ย่อมมัวหมอง
ไม่คุ้มเลย ถ้าจิตขาดทุน เสมอตัวยังดีกว่า
ถ้าเราจะได้สิ่งใดมา ต้องแลกกับการขาดทุน เราไม่แลกเด็ดขาด
มันไม่คุ้มกันเลย เราลงทุนไปมากแล้ว
เราสร้างประโยชน์เกิดดี มีกำไร เราบริหารถูกต้อง
ลงทุนน้อย หวังกำไรมาก ผิดวิสัย ไม่ควรบริหาร
ลงทุนมาก ผลกำไรย่อมมาก บริหารดีก็มีกำไร
เหมือนข้อสอบใหญ่ เราสอบได้ มีผลน่าพอใจ มีกำไรงาม
ผลกำไรมาก สามารถสร้างงานใหญ่ต่อไปได้
ข้อสอบเล็กเล็ก เราสอบได้ ผลได้เราได้น้อย
ผลกำไรมีน้อย ยังประโยชน์ได้น้อย มากไม่ได้
เหมือนมีเงินน้อย ย่อมซื้อเพชรไม่ได้ หมดหวัง
เงินมากซื้อเพชรได้ ไม่ลำบาก เงินยิ่งมาก เพชรยิ่งงามใหญ่
เหมือนความดีมีมาก มรรคผลใหญ่ ย่อมได้
มีความดีน้อย ก็ได้แต่สุขเล็กเล็ก สุขใหญ่ใหญ่ย่อมไม่มี
นักบริหารที่ดี เริ่มต้นจากเล็กเล็ก พัฒนาให้เติบใหญ่
มุ่งหน้าบริหารจิตให้มีกำไรสะสม เพิ่มความมั่นคง
ขาดทุนบ้างกำไรบ้าง บริหารให้ดี อย่าท้อ มุ่งหน้าไป
ตั้งใจดี แน่วแน่ มั่นคง ไม่หวั่นไหว
ผลได้สะสม จิตเริ่มแจ่มใส เกิดความชำนาญ
ยิ่งนาน กำไรยิ่งมาก มากพอสำเร็จธรรม