งานบุญ

แจ้งข่าวงานบุญของอาจารย์ฯ
มี ๒ งานดังนี้

  • ร่วมซ่อมอุโบสถ วัดหงส์รัตนาราม ถวายโคมไฟประดับเพดาน
    งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
  • ร่วมสร้างพระพุทธมารดา ปางประสูติ ถวายวัดทุ่งทอง จ.กาญจนบุรี
    งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

สามารถร่วมบุญกับอาจารย์ได้โดยตรงครับ
ขอกราบอนุโมทนาทุกท่าน