๑๕. มั่นใจ

ประสบการณ์สร้างความชำนาญและความมั่นใจ
การงานทุกสิ่งที่เราทำ หากขาดประสบการณ์ งานนั้นล้มเหลว
ผิดพลาดไม่ก้าวหน้า เพิ่มปัญหา โง่เขลา
ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ ปฏิบัติเพื่อหาประสบการณ์
ผิดถูกสร้างประสบการณ์ ยิ่งบ่อยครั้ง ยิ่งเกิดชำนาญ
สร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจ ในแนวทางที่จะไป
ไม่มีการเดา คาดคะเน มีแต่ความมั่นใจ
ความไม่รู้จริง ย่อมขาดความมั่นใจ หนทางไปไม่แน่นอน
ไม่รู้จริง อย่ารีบตัดสินใจ อย่ารีบกระทำการ ผลได้จะล้มเหลว
รู้จริง เข้าใจ เชื่อมัน พร้อมมั่นใจ ทางไปมักถูกต้อง
การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน เรียนรู้แล้ว ต้องลงมือปฏิบัติ
ผิดถูก ย่อมเป็นธรรมดา สั่งสมประสบการณ์ให้มากมาก
ความชำนาญเกิด ความเชื่อมั่นและมั่นใจ ก็ตามมา
ผลสำเร็จย่อมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
อารมณ์ถึงความมั่นใจ มรรคผลอยู่แค่เอื้อม
ความมั่นใจ ไม่ควรสร้างจากการเดา การคาดคะเน
ต้องสร้างจากประสบการณ์ ความชำนาญ
ไม่มีสิ่งเสีย สิ่งดีย่อมไม่เกิด สร้างสำนึก
เรียนรู้จากประสบการณ์ เพิ่มปัญญา
ความมั่นใจมีกำลังมาก ความมัวหมองย่อมไม่เกิด
กิเลสอ่อนกำลัง เราวางกิเลสได้ ไม่ลำบาก
ความมั่นใจเป็นได้ทั้งสองด้าน ด้านเลว ตั้งใจก็มีผล
ผลได้เป็นผลเลว ทำเหตุทุกข์ ผลได้ก็คือทุกข์
เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นผลสำเร็จอันชั่วของฝ่ายมาร
ด้านดี ทำเหตุดี ผลได้ก็คือดี มีความมั่นใจ เป็นสัมมาทิฏฐิ
สร้างประสบการณ์ ต้องลดมานะทิฏฐิ ถือตัวถือตน
ตัวกูของกู ยึดมั่นในตัวเรา เราดีคนอื่นเลว
เราถูกทุกอย่าง ไร้เหตุผล ไร้ปัญญา ขาดสำนึก
จะไปดีมีปัญญา ต้องมีสำนึก คิดได้
สำนึกแบบแข็งกระด้าง เหมือนจำใจสำนึก จำใจยอมรับ
ยังมีทิฏฐิมานะพร้อมกิเลส โกรธ โลภ ทุกข์
สำนึกแบบอ่อนน้อม เข้าใจ ยอมรับ เห็นความถูกต้อง
ลดทิฏฐิมานะ ตัวกูของกู ลดความยึดมั่นลงได้
ปัญญาเกิดพร้อมรู้แนวทางปฏิบัติ เพิ่มประสบการณ์
เป็นทางดี ที่พระเดิน พระเดินตามกันมาในทางนี้
เราเดินตามพระไม่หลงทาง พระถึงชัย เราก็ถึงชัยด้วย
เราต้องหมั่นสำรวจใจตัวเรา เรามีความมั่นใจแบบไหน
แบบดีหรือแบบเลว แบบเลวก็เดินตามมารไป ได้ทุกข์ใจ
แบบดีก็เดินตามพระไป พร้อมธรรมปีตีสุข
ความมั่นใจส่งเสริมเส้นทางมรรค ได้ผลนิพพาน
ความเชื่อมั่น ต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงก่อน อย่าเชื่อไร้พิสูจน์
ต้องเห็นจริง ทุกสภาพของธรรม ไม่ผิดเพี้ยน
รู้เข้าใจจึงเกิดความเชื่อมั่น ไม่ใช่เชื่อจากการบอกเล่า
เชื่อมั่นแล้วปฏิบัติไปให้เกิดชำนาญ เกิดความมั่นใจ
รวมกันเป็นองค์ประกอบแนวปฏิบัติเพื่อมรรคผล
ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด องค์ประกอบก็ขาดด้วย
ส่วนที่ขาดหายไป ทำให้การเดาคาดคะเน เข้ามาแทนที่
เส้นทางที่ตรง เริ่มโค้งเป็นวงกลม ไปไม่ถึงที่หมาย
วัฏฏะทำงาน หมุนเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยเรื่อย
เราผู้มุ่งดี ตั้งใจดี จงเดินตามแบบพระ สำเร็จผลด้วยมั่นใจ