๑๐ - โสดาบัน

ศรัทธา ความเข้าใจ การยอมรับ
เป็นสมบัติ ของพระโสดาบัน
ปลื้มปีติ ได้พบ หนทางสุข
ได้รู้เห็น เส้นทาง ความพ้นทุกข์
ใจน้อมรับ ปลื้มใจ แนวทางเดิน
ได้พบแสงสว่าง ชีวิตเรา
เข้าใจ แน่วแน่ ไม่เดินหลงทาง
ยอมรับความจริง สิ่งที่ปรากฏ
ธรรมดา ธรรมชาติกำหนด
ไม่ดื้อรั้น ปล่อยวาง วางใจได้