๙ - ทรงอารมณ์

เฉยเฉย ดูมันไป ใจสบาย
ใสใส ใจแกร่ง สงบเบิกบาน
กำลังใจ หนักแน่น แรงมั่นคง
ไม่หลง ไปในทาง แห่งตัณหา
เห็นเกิดขึ้น เป็นมา แล้วดับไป
เป็นธรรมความจริง แห่งธรรมชาติ
กรรมดีแค่ไหน ยังต้องเป็นไป
เหมือนกันทุกคน ไม่เว้นผู้ใด
ทำใจ ให้ใจวาง ได้เบิกบาน
ใจสำเร็จผล ต้องทรงแบบนี้