๔ - รู้แจ้ง

ความรู้แจ้งแห่งธรรม ปัญญาเลิศ
ช่างคิดแยกแยะ วิจัยหาเหตุ
ตั้งข้อสังเกต วิเคราะห์เหตุธรรม
เห็นสองด้าน ธรรมสองธรรม ดีเสีย
ผูกติด ยึดหลงใหล ในตัณหา
จิตสุขทุกข์ ผสมปนกันมั่ว
ความจริงสิ่งที่เห็น คือไตรลักษณ์
แยกสุขแยกทุกข์ ให้ออกพ้นตัว
ใจตั้งตรงกลาง ปัญญาเกิดรู้
รู้แจ้ง ปฏิสัมภิทาญาณ