๓ - อย่ามองต่ำ

มองเห็นบารมี ที่เขาสร้าง
ยอมรับ สุขใจ บารมีเขา
ไม่ยอมรับ เกิดคิดชั่ว อิจฉา
กว่าเขาจะได้ ต้องผ่านยากเข็ญ
เหมือนเราบำเพ็ญ สร้างบารมี
ยากพอกัน กว่าที่จะสำเร็จ
ต่างคนต่างทำ เพื่อสร้างมรรคผล
เต็มใจอยากช่วย สิ่งที่ขัดข้อง
ดีใจด้วย เห็นผลความสำเร็จ
ผลเราหรือผลเขา เราดีใจ