สร้างพระ

ปัจจัยค่าสร้างพระ
ขนาด 30 นิ้ว เป็นเงิน 33,500.- บาท
ขนาด 40 นิ้ว เป็นเงิน 91,250.- บาท
ขนาด 50 นิ้ว เป็นเงิน 152,525.- บาท
ขนาด 60 นิ้ว เป็นเงิน 217,500.- บาท (รวมพระสาวก 1 คู่)