ยอดบายศรี

พานยอดบายศรี
ความหมายของพานยอดบายศรี

๑. อุบะ
หมายถึง คลื่นของน้ำ
ดอกบัวที่วางบนพานหมายถึงบัวที่พ้นน้ำแล้ว
๒. ดอกบัวตูม ๑๖ ดอก
หมายถึง บัวที่เพิ่งโพล่พ้นน้ำ
จำนวนดอก ๑๖ ดอก หมายถึง ชั้นฟ้า ๑๖ ชั้นฟ้า
๓. ดอกบัวเริ่มบาน ๑๖ ดอก
หมายถึง บัวที่เริ่มบานหลังโพล่พ้นน้ำ
๔. ดอกบัวบาน ๘ ดอก
หมายถึง มรรค ๔ ผล ๔
๕. ดอกกุหลายสีเหลือง
หมายถึง พระ ผู้ปฎิบัติดี ผู้ปฎิบัติชอบ
๖. เทียนสีขาว ๑๐ เล่ม
หมายถึง บารมี ๑๐ ทัศ
มัดด้วยศีล(สายสิญจน์) จำนวน ๑๙ รอบ (ครู)
๗. ธูปเล็ก
หมายถึง ปัญญาละเอียด
๘. ดอกบัวบานบนยอด
หมายถึง มรรคผล