คำอาราธนาศีล (ของมรรคนายก)

การบูชาพระรัตนตรัย
การจุดธูป เทียน จุดเทียนด้านซ้ายมือของผู้จุดก่อน ตามด้วยขวาแล้วจุดธูป

นั่งคุกเข่ากล่าวคำบูชาดังนี้
อิมินาสักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามะ
อิมินาสักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามะ
อิมินาสักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามะ
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโตภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

กล่าวคำอาราธนาศีล 5 ดังนี้
มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะปัญจะ สีลานิยาจามะ
ิ ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะปัญจะ สีลานิยาจามะ

นั่งลงพับเพียบและรอรับศีลโดยว่าตามพระภิกษุดังนี้
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสะระณังคัจฉามิ ธัมมังสะระณังคัจฉามิ สังฆังสะระณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสะระณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสะระนังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสะระนังคัจฉามิ
ตะติยัมปิพุทธังสะระณังคัจฉามิ ตะติยัมปิธัมมังสะระณังคัจฉามิ ตะติยัมปิสังฆังสะระณังคัจฉามิ
พระจะถามว่า "ติสะระณะคะมะนัง นิฎฐิตัง" เราต้องตอบว่า “อามะ ภันเต” ต่อด้วยพระให้ศีล
ปาณาติปาตา เวระมะณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิ

พระท่านจะกล่าวบทสรุปศีล เรารับว่าสาธุ