ร่างกล่าวนำ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ ท่านเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ..... ท่านเจ้าอาวาสวัดมหาโพธิ์มหาวิหาร พระเถรานุเถระทุกรูป และกราบสวัสดีพุทธบริษัททุก ๆ ท่าน

วันนี้เป็นโอกาสอันดี ที่ทางคณะของพวกเราจากประเทศไทย ได้มีโอกาสนำผ้ากฐินมาทอด ณ วัดมหาโพธิ์มหาวิหาร พุทธคยา ประเทศอินเดีย

สำหรับความเป็นมาของประเพณีถวายผ้ากฐินนั้น มีมูลเหตุมาจาก

พระภิกษุชาวเมืองปาฐาจำนวน ๓๐ รูป เดินทางจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ พระเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี แต่ไปไม่ทันเข้าพรรษา จึงจำใจจำพรรษาที่เมืองสาเกตุ โดยมีความระลึกถึงสมเด็จพระบรมศาสดา พอออกพรรษาจึงรีบพากันออกเดินทางกรำฝนทนแดดไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทั้งที่จีวรเปียกชุ่มน้ำฝนและเปื้อนโคลนตม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเหตุการณ์เช่นนั้น จึงทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุผู้จำพรรษารับผ้ากฐินได้ โดยอยู่รอรับกฐินที่วัดที่อยู่จำพรรษานั้นอีก ๑ เดือน

เมื่อนางวิสาขามหาอุบาสิกา ได้ทราบพุทธประสงค์แล้ว ก็ได้นำผ้ากฐินไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน นางวิสาขาจึงเป็นคนแรกที่ถวายผ้า กฐิน ด้วยเหตุนี้การทำบุญถวายผ้ากฐิน จึงถือเป็นประเพณีปฏิบัติ สืบทอดต่อกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

การถวายผ้ากฐินนั้น จัดเป็นกาลทาน (กาละทาน) โดยต้องถวายภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป นอกจากนั้นการถวายผ้ากฐินยังเป็นพระบรมพุทธานุญาต ทานอย่างอื่นนั้น ส่วนใหญ่ทายกจะเป็นผู้ทูลขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาต เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝน แต่ผ้ากฐินนี้ พระองค์ทรงอนุญาตเอง นับเป็นพระประสงค์โดยตรง

พวกเราทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดประเพณีอันสำคัญยิ่งจากครั้งพุทธกาล ก็คือประเพณีการถวายผ้ากฐิน และเป็นความภูมิใจที่สูงที่สุดคือพวกเราได้มาถวายถึง ณ จุดกำเนิดของพระพุทธศาสนา อันเปรียบเสมือนดั่งดวงประทีปที่ส่องแสงสว่างอันเปี่ยมสุข แก่มวลมนุษยชาติ

สำหรับอานิสงส์กฐินนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ท่านได้เคยกล่าวไว้ว่า คนที่ถวายผ้ากฐินหรือร่วมในการถวายกฐินทานครั้งหนึ่ง จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้ แต่หากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด อานิสงส์กฐินจะให้ผลแก่ท่านผู้นั้น เมื่อตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็จะลงมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลก ๕๐๐ ชาติ เมื่อบุญน้อยลงมา จะเป็นพระมหากษัตริย์ ๕๐๐ ชาติ เป็นมหาเศรษฐี ๕๐๐ ชาติ เป็นอนุเศรษฐี ๕๐๐ ชาติ เป็นคหบดี ๕๐๐ ชาติ แต่ท่านยังบอกว่า ส่วนใหญ่แล้ว บุญยังไม่ทันหมด ท่านเจ้าของบุญไปนิพพานก่อน

พวกเราทั้งหลาย ผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จะรักษาประเพณีปฏิบัติเป็นพุทธบูชา ด้วยการสืบทอดประเพณีถวายผ้ากฐินอันดีงามสืบต่อไป

บัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเราท่านทั้งหลาย ผู้มีศรัทธาอันบริสุทธิ์ ได้ร่วมกัน พร้อมใจในการประกอบพีธีทอดผ้ากฐินนี้ โดยพร้อมเพียงกัน

AttachmentSize
Microsoft Office document icon speech.doc23 KB