๒. พุทธะในตัวเรา

เราศรัทธาเชื่อยอมรับ พุทธะในตัวเรา
เข้าใจเห็นแจ้ง ได้เหตุผลความจริง
เรามีพุทธะภายใน ไว้สั่งสอนเรา
เชื่อยอมทำตาม ไม่ขัดขืน
สิ่งที่พุทธะรู้แจ้ง เราเข้าใจยอมรับ
ถูกต้องพร้อมเหตุผล อันแจ่มใส
พุทธะสอนให้ไปในทางดี มั่นใจสุดสุด
ทุกคนต้องมีพุทธะของตัวเอง
แตกต่างเพียงแค่บารมี มากหรือน้อย
พุทธะคือความรู้แจ้งแห่งธรรม
มรรคผลเกิดเนื่องจากมีพุทธะในตัวเรา
พุทธะเป็นแสงสว่างนำทางเรา
ใครมีพุทธะ คนนั้นย่อมมีวาระ
เพียงทำให้เป็นบริสุทธิ์
ศรัทธาบริสุทธิ์ ความเข้าใจบริสุทธิ์ การยอมรับบริสุทธิ์
ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ผ่องใส
รักษาอารมณ์ใจ ให้แจ่มใส เบิกบาน
ทุกคนเกิดมา มีพุทธะของตัวเองแล้ว
เริ่มต้นพุทธะยังอ่อนแอ ช่วยตัวเองไม่ได้
ฝึกฝนให้พุทธะโต แข็งแรง
มีสติ หมั่นสังเกตดูเหตุดูผล
ดูอาการของจิต วิเคราะห์หาความจริง
จิตคิดพัฒนา พุทธะย่อมเจริญ
ต้องเป็นนักฟังที่ดี นักคิดที่ดี นักปฏิบัติที่ดี
แยกแยะประเมินผล สู่ความเข้าใจ
สร้างเข้าใจให้หนักแน่น เชื่อด้วยเหตุผล
ยอมรับความจริง ตามสภาพเหตุ
ยอมรับด้วยใจ อันแจ่มใส
การกระทำบ่งบอกถึงกิเลส หรือธรรมบริสุทธิ์
ทำบุญเพราะอยากได้บุญ อยากได้ดี อยากได้ความสุข
เริ่มต้นสิ่งดี ย่อมมีกิเลสติดเสมอ
ทำบุญมาก สร้างบารมี ยังหวังความสำเร็จ
กิเลส ยังเกาะติดตามไปด้วย
เมื่อจิตถึงการให้สงเคราะห์ จะเป็นเมตตา กรุณา
กิเลส เหมือนหลบหน้าหายไป
มีคุณธรรมความดี จิตเริ่มสะอาดบริสุทธิ์
พุทธะภายใน เห็นอาการนี้
แยกแยะอารมณ์จิตได้ถูกต้อง
รู้ได้ถึงความบริสุทธิ์ จิตต้องตั้ง ให้สงเคราะห์
ใจจะเบา เพราะกิเลสหวังผลไม่มี
มีแต่ให้ เมื่อเขาขาดไม่มี หรือร้องขอให้ช่วย
เดือดร้อนมา เรายินดีช่วยเหลือ
เรามีคุณธรรม พรหมวิหาร
เจริญตามพระอริยะท่านนำทาง
ดั่งองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านทรงสงเคราะ